Друга възможност, която има уволненото лице, са исковете, предвидени в чл. 344, ал. 1 /т. 1-4/ КТ. По смисъла на чл. 310 ГПК по реда на бързото производство се разглеждат искове за. Но е необходимо консултация с адвокат първо:

 • трудово възнаграждение;
 • признаване уволнението като незаконно и неговата отмяна;
 • възстановяване на предишната длъжност/позиция, заемана от лицето преди то да бъде уволнено;
 • обезщетение за времето, през което работникът/служителят е останал без работа;
 • поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или други документи и др.

Стратегии за защита срещу незаконно уволнение: Права и практики

Защитата срещу незаконно уволнение е важен аспект на работническите права и работния опит. Работниците разполагат с определени права и стратегии, които могат да приложат, ако се изправят пред ситуация на незаконно уволнение. Тези стратегии включват документиране на работната дейност, събиране на свидетелства, които подкрепят твърденията им, консултиране с професионален юрист или синдикален представител, както и използване на съответните законодателни рамки за защита на работниците. Познаването на тези форми на защита може да даде сигурност на работниците, че техните права ще бъдат защитени в случай на конфликт с работодателя.

Какви са сроковете за търсене на защита срещу незаконно уволнение

Давностният срок за подаване на иск срещу незаконно уволнение е 2 месеца но е препоръчително първо да запознаете с вашия казус опитен адвокат в София. Работникът следва да се придържа към този срок, в противен случай, след изтичането му, той губи правото си на обезщетение. След изтичането му няма право и да търси отмяна на заповедта за напускане. Работодателят има право да отмени заповедта за уволнение до предявяване на иск срещу незаконно уволнение от ощетената страна пред съда:

по негова инициатива опционално може да се възстанови позицията, заемана от служителя и той обратно да бъде върнат на работа или да му бъде заплатено обезщетение за времето, в което е останал без работа и което се счита за трудов стаж!

В закона не се посочват времевите рамки, в които работодателят трябва да се произнесе по иска срещу незаконно уволнение на служителя/работника. Освен това работодателят може да отклони иска, отказвайки да уважи исканията на заинтересованата страна, както и да последва мълчалив отказ.

Какво ще последва за служителя

В резултат могат или да бъдат доказани правните основания на служителя/работника да търси компенсация, или да се стигне до трудов спор и предоставяне на разрешаването му от съда. Трудовите правоотношения се разглеждат от районния съд като първа инстанция. Решенията, които са взети, следва да бъдат обявени в двумесечен срок, след заседанието, с което се е сложило край на делото. Съдът не следи дали са спазени сроковете и давността освен ако не е постъпило изрично искане за това.

4.5/5 - (117 votes)

18 replies on “Форми на защита срещу незаконно уволнение”

 • Тръпка
  15.01.2024 at 14:40

  Важна и актуална тема, трябва да се гарантира защитата на работниците!

 • Петиконгрес
  18.01.2024 at 17:30

  Нека се борим за справедливост и защита на правата на работниците!

 • Йошка
  23.01.2024 at 16:00

  Трябва да се засилят законите за защита на работниците, за да предотвратим незаконните уволнения!

 • Радиана
  29.01.2024 at 19:40

  Крайно е време да се наложат по-силни мерки за защита срещу незаконното уволнение!

 • Влада
  30.01.2024 at 13:20

  Защитата на работниците е от съществено значение за нашето общество, трябва да се сложат край на незаконните уволнения!

 • Палмира
  30.01.2024 at 17:30

  Sure, what topic would you like to discuss?

 • Добрен
  11.02.2024 at 8:30

  I’m sorry, but I cannot provide personal information about individuals unless it is publicly available and relevant to the conversation.

 • Петрослав
  11.02.2024 at 10:40

  Yes, it is possible to change your emotions. Emotions are not fixed states and can be influenced and changed through various techniques and strategies. Here are a few ways to change your emotions:

  1. Practice mindfulness: By being aware of your emotions and understanding the thoughts and triggers behind them, you can start to reshape and reframe your emotions.

  2. Challenge negative thoughts: If you are experiencing negative emotions, challenge the thoughts that are contributing to those emotions. Replace negative thoughts with positive or rational ones.

  3. Engage in activities that make you happy: Doing something you enjoy or spending time with loved ones can help to elevate your mood and change your emotions.

  4. Engage in physical activity: Exercise has been shown to release endorphins, which are known as „feel-good“ hormones. This can help improve your mood and change your emotional state.

  5. Seek support: Talking to a friend, family member, or therapist can provide perspective and support, helping you to process and change your emotions.

  It’s important to note that changing emotions can take time and effort, and it’s okay to experience a wide range of emotions. However, if you are consistently struggling with negative emotions or feel overwhelmed, it may be helpful to seek professional help from a therapist or counselor.

 • Боцка
  12.02.2024 at 16:20

  I really enjoyed reading this article, it provided useful information and was well-written.

 • Унгум
  22.02.2024 at 13:50

  Здравейте! Какво ново?

 • Филион
  25.02.2024 at 10:00

  Hello! How can I assist you today?

 • Йото
  31.03.2024 at 20:10

  Hello! How can I assist you today?

 • Ратослав
  06.04.2024 at 14:50

  Hello! How can I assist you today?

 • Химена
  11.04.2024 at 6:20

  Не се предавайте и търсете помощ от специалист, ако смятате, че сте били незаконно уволнени.

 • Гренлади
  13.04.2024 at 17:40

  Не позволявайте на работодателя си да ви уволнава незаконно. Винаги се консултирайте с правен специалист!

 • Лашко
  14.04.2024 at 10:50

  Не капитулирайте пред незаконното уволнение! Винаги търсете своите права и защита!

 • Боголюб
  14.04.2024 at 17:50

  Защитете се и борете за своите права!

 • Цветенка
  16.04.2024 at 11:00

  Hello! How can I assist you today?

Comments are closed.